Årø Skole under lærer Thomsen

Efter at lærer Bahnsen havde søgt og fået sin afsked fra preussisk skolegerning, blev jeg, Laurits Thomsen fra Rugbjerg ved Aabenraa, fra 4. juni 1888, andenlærer ved herværende skole.

I slutningen af 1891 opførtes et nyt klatrestativ. Næsten samtidig opførtes nye toiletter med adskilte rum.

1892
Skolen fik i januar et billede af kejseren og kroningsoptoget fra skoleforvaltningen.

Årets eksamen blev afholdt den 28. april. 9 børn fik dispensation. Af disse var der fem, der skulle have været konfirmeret i 1893.
30. juni og 28. november blev skolen inspiceret af kredsskoleinspektør Stegelmann.

1893
I 1893 havde adskillige forældre ansøgt om at få deres børn i konfirmationsalderen fritaget for undervisning. På grund af et cirkulære, hvorefter elever i deres sidste skoleår ikke måtte forsømme skolen, blev disse ansøgninger afslået. Kun i 2 meget påtrængende tilfælde, og da kun undtagelsesvis, blev der givet fri i juni og juli.

5. juni 1893 var der inspektion ved hr. kredsskoleinspektøren, det samme i juli.

1893
1894

En dag i begyndelsen af februar 1894 fik vi en så stærk orkanagtig storm, som man ikke havde oplevet i området i lang tid.
I nærheden af skolen var der et hus, der var tækket med tagpap. Her fløj hele den øverste del i luften og blev med frygtelig kraft ført mod skolen, hvor det slog ned i baghuset, der blev ganske ødelagt. Til alt held var der ingen børn på legepladsen, ellers kunne der let være sket en større ulykke. Skaderne blev besigtiget og udbedret. Pengene til reparationen måtte tages af skolekassen og beløb sig til 300 M.

I sommeren 1894 blev kreds Haderslev delt i 2 kredsskoleinspektions områder.
Opsynsområdet blev herefter tildelt pastor Schleahting fra Aabenraa.
Samme inspicerede herværende skole den 5. november 1894.
I september blev pastor Tiedje fra Øsby afskediget som lokalskoleinspektør.
Kredsskoleinspektør Stegelmann blev pr. 1. september 1894 forflyttet til Westphalen. Skolebygningerne blev den 1. september 1894 besigtiget af kredsskoleinspektøren fra Haderslev. På foranledning af samme skal der i foråret 1895 opføres en ny gavl over døren til skolestuen.

1895
Som kredsskoleinspektør for Haderslev inspektionsområde II udnævntes pastor Ketels fra Föhr. Samme inspicerede herværende skole den 4. maj 1895. De herrer sekretær Sass fra Slesvig og kredsskoleinspektør Landt inspicerede skolen den 22. juli 1896.
Til gymnastikundervisningen blev der anskaffet et antal træstave, et springbrædt, et langt sjippetov, en fodbold og en slyngbold.
For det til indkøb af undervisningsmidler afsatte beløb, blev der indkøbt et antal geografiske billeder til geografiundervisningen.
2. februar 1897 blev der til skolen anskaffet et kort over kreds Haderslev tegnet af lærer H. Schlie.
Kredsskoleinspektøren afholdt inspektion på herværende skole henholdsvis den 11. marts 1897 og den 10. september.
I sommeren 1897 og i det følgende efterår blev der indsat en ny gavl i skolens sydside.
På grund af lønændringer af 3. marts 1897 blev indkomsten ved lærerstillingen på Årø fastsat til følgende:
  1. Grundværdi 1200 M
  2. Bolig, have 128 M
    Ialt 1338 M
Indtægter for kordegnetjeneste er ikke længere indregnet. Alderstillæg beløber sig til 130 M. Lønnen for lærerstillingen beløber sig altså til 2508 M, hvortil kommer indtægter for kordegnetjeneste, som beløber sig til 90 M årligt.

Der blev afholdt eksamen den 22. maj 1900. Med ældste hold blev et læsestykke om Tysklands historie gennemgået. Herefter skulle børnene skrive et afsnit efter hukommelsen. Yngste hold blev prøvet i læsning og taleøvelser. Til sidst blev de overhørt i bibelhistorie og kredsskoleinspektøren overhørte nogle af børnene.
Ældste klasse sluttede med at synge.
19. juni afholdt pastor Petersen kirke- og skolevisitation. Børnene fra Årø Skole blev ikke eksamineret ved denne lejlighed.
En ret omfattende reparation af skolebygningerne og lærerboligen blev foretaget i sommeren 1900. På huset, der var blevet ret brøstfældigt, blev en mindre del af den østlige del fornyet. Desuden blev der lagt nyt gulv i skolestuen og den ene dagligstue i lærerboligen. Nordsiden af huset fik nyt tag og begge gavle på sydsiden blev dækket med zinkplader. Endelig er en del af lærerboligen også blevet malet.

Eksamen den 11. april 1901. Den 4. juli 1904 afholdt biskop D. Kaftan kirke- og skolevisitation i Øsby. Læreren gennemgik sangen ``O, Ansigt høit for hånet''
Fra 1. september forvalter hr. pastor Tiedje atter lokalskoleinspektoratet for skolerne i Øsby kirkesogn. Samme var til stede ved eksamen på skolen den 3. marts. Hr. skolekonsulent Landt er i marts afgået ved døden og hr. kredsskoleinspektør Schleathing varetager fra den 5. inspektionsområde Haderslev I.
Fra 1. august har kredsskoleinspektør Prahl fra Tønder overtaget området. 6. august inspicerede selvsamme skolen.
Elevtallet er i de seneste år steget lidt. I 1903 blev 6 børn konfirmeret. Dertil er 11 nye blevet indskrevet. Den 1. maj var elevtallet på 52.

Den 19. juni afholdt hr. pastor Petersen, Øsby, kirke- og skolevisitation. Læreren gennemgik temaet:''Vi skal overalt frygte, elske og tro på Gud.''
Den 27. juni 1904 afholdt biskop Dr. Kaftan general- kirke- og skolevisitation.
Læreren gennemgik et skriftsted med børnene. (Hvo som troer og bliver døbt han skal blive salig, men hvo som ikke troer han skal fordømmes)
I de sidste par år er der tilgået skolen 5 nye pulte. Skolestuen giver nu et ret venligt indtryk. Dertil kommer, at i de sidste par år er skolen blevet benyttet til afholdelse af gudtjeneste 1 gang om måneden. Der er defor nu bevilliget midler til opførelsen af et kapel og formodentlig vil opførelsen af en lille kirke blive påbegyndt en gang i nærmeste fremtid.
26. juni afholdt kredsskoleinspektør Prahl inspektion på skolen.
I begyndelsen af juli afholdtes kirke- og skolevisitation i Øsby. Da læreren på Årø ikke kunne deltage på grund af sygdom, blev børnene fra Årø ikke prøvet.
Skolens bibliotek har i 1905 fået en mindre tilvækst og har nu 102 bind. Efter at skolen i en årrække havde været anvendt til månedlig gudstjeneste blev der i 1906 bygget en lille kirke, der netop kan rumme øens ca. 300 indbyggere.
Kirkeværge, gårdejer Chr. Martensen, har skænket grunden til kirken og kirkegården. Kommunekassen har bidraget med 1000 M. Omkostningerne ved opførelsen beløber sig til ialt 16000 M. Grundstenen blev lagt i juli og allerede den 30. december 1906 kunne den højtidelige indvielse finde sted.
Foruden pastor Tiedje var konsistorialpresidenten og biskoppen til stede.
Kirken er enkelt, men hensigtmæssigt og nydeligt indrettet. Fra februar d.å. afholdes gudstjeneste 2 gange om måneden.
Kordegneembedet varetages af degn Sørensen fra Øsby. Fisker Falle Fallesen jun. har fået stillingen som graver stillet i udsigt.
Palmesøndag 1907 blev der for første gang afholdt konfirmation i kirken.
Følgende fem børn blev konfirmeret. Anton Jensen, Jeppe Sørensen, Kathrine Andreasen, Anna Hansen og Mette Sørensen.
Den 10. oktober 1906 blev kredsskoleinspektør Prahl forflyttet til Brandenburg. I hans sted blev kredsskoleinspektør Köesling - tidligere Tønder - indsat i inspektionsromåde Haderslev I. Hr. Köesling afholdt revision i herværende skole den 20. juni 1907.
Den 1. april 1908 blev det kommunale skoleforbund med Øsby kirkesogn ophævet og Årø kommune blev et selvstændigt skoleforbund.
Pr. 1. maj havde skolen 54 elever.
Gehejmeråd Sass og kredsskoleinspektør Köesling afholdt revision på herværende skole den 4. juli 1908.
Branden
Den 21. december var læreren i middagspausen gået ind i sin bolig for at besørge noget skriftligt arbejde. Da kom skoleelev Martin Meesenburg løbende ind og meldte, at der var udbrudt brand i skolen. Det var begyndt at brænde i den sydvestlige del at stråtaget. De store elever blev straks sendt afsted til naboerne for at hidbringe spande, stiger, branddaskere og deslige.
Med disse ting lykkedes det dog ikke at forhindre ilden i at brede sig, og der blev hentet en sprøjte. Da den ankom var det tydeligt at se, at det ikke var muligt at redde skolen. Der var ved skolen ingen lade til rådighed, men korn og hø blev opbevaret på skolens loft. Her fandt ilden rigelig næring.
Hele lærerens høst blev flammernes bytte. Derimod lykkedes det at redde skolens inventar og undervisningsmidler samt alle papirer vedrørende skolen.
Hovedansvaret har ikke med sikkerhed kunnet fastslås. I middagspausen havde skoledreng Hans Paag antændt en såkaldt stjernekaster i ovenen og kastet den hen på en pult. Drengen Martin Meesenburg mente det var for farligt og havde taget stjernekasteren og båret den ud. Da han kom ud i skolegården havde han kastet den op i luften. Vinden, der iøvrigt var ret svag, skulle have ført stjernekasteren hen på taget, der ifølge drengenes udsagn straks var brudt i brand, hvorimod Meesenburg siger, at ilden ikke straks var brudt ud. De naboer, der kom først frem til ilden påstår, at ilden kom indefra.
Den stedfortrædende embedsmand, områdekommisæren for brandkassen, kaptajnen for det frivillige brandværn og flere andre hævder, at ilden ikke kunne stamme fra stjernekasteren medens andre i hvert fald betegner det som en mulighed.
Angivelig kan papirstumper, tændstikker, strå og lign. antændes af en stjernekaster. Derimod må man tage i betragtning, at taget helt sikkert må have været fugtigt. Stjernekastere eller lys, som sælges her på stedet ligger i æsker med en påskrift om, at de anses for at være røgfri, lugtfri og ufarlige. Det må anses for heldigt, at den forholdsvis svage vind kom fra sydvest. Ved en stærkere storm med blæst fra sydøst kunne landsbyens tætbyggede huse med stråtag let være blevet flammernes bytte.
Den fra statsforvaltningens side indledte undersøgelse mod Martin Meesenburg for skødesløs brandstiftelse blev snart herefter bragt til ophør. Hvad der herefter blev fastslået var, at der i skolebygningen havde været en 30 år gammel ovn, som var beskadiget og derved havde antændt en bjælke. Det er uvist, om der består en sammenhæng mellem denne tildragelse og branden den 21. december.
Den 1. maj 1909 overtog kredsskoleinspektør Dr. Schwabe Haderslev område I. Selvsamme havde inspektion på Årø Skole den 21. september 1909 og 20. september 1910.
Fra herværende kommunerepræsentant og skoleformands side var amtskriver Möller, Øsby, med ved udfærdigelsen af tegningerne til den nye skole. Den kongelige regering havde dog en anden tegning udfærdiget af den kongelige kredsbyggeinspektion der fik kommunerepræsentanten og skoleformandens accept.
Efter denne afgørelse blev opførelsen af bygningen overladt til murermester Mortensen, Sverdrup og tømrer Jürgensen, Haderslev.
Arbejdet blev påbegyndt i de sidste dage i augsut og allerede i de første dage i januar 1910 kunne skolelokalet tages i brug, hvorimod lærerboligen først kunne tages i brug den 1. april samme år.
Den 8. februar fandt den højtidelige indvielse af skolen sted ved lokalskoleinspektør Tiedje. Den ny skolebygning er særdeles solidt bygget og ganske hensigtsmæssigt indrettet. Boligen er god. Skolestuen er indrettet til 70 elever. Formodentlig nås dette antal snart.
Fra den gamle skole er overført skabet med undervisningsmidler, derudover er alt inventar nyt. Prisen for den nye skole anløber til ca 18000 M, deraf betaler statskassen 9458,88 M.
Med den kongelige regerings accept blev skolens jorder solgt til gårdmand Nis M. Nissen for 4750 M. Marken er kun på 2 ha hvorfor salgsprisen må siges at være ret høj.
Den 9. juli 1909 afholdtes kirke- og skolevisitation i Øsby. Læreren gennemgik det femte bud med børnene fra Årø.
Den 16. juni 1910 afholdtes general- kirke- og skolevisitation. Læreren gennemgik sangen ``Befal du dine veje'' med børnene fra Årø. Skoleelev Baltzer Jepsen herfra fik som gave en smuk sangbog af biskoppen.
Endvidere har statskassen overført et beløb på 500 M, således at tilskuddet fra staten ialt beløber sig til 9958,88 M.
Den 1. oktober 1910 er pastor Tiedje på eget andragende gået på pension. Han har slået sig ned i Flensburg. I hans sted er indtrådt lokalskoleinspektør hr. pastor Arnold fra Hvidding.
Den 22. juli 1912 afholdtes kirke- og skolevisitation i Øsby. Børnene fra Årø blev ikke prøvet. Hr. provst Petersen forlod den 1. oktober Haderslev for at tiltræde sin nye stilling som biskop for Holsten.
Palmesøndag 1913 blev 9 børn konfirmeret. Fra 1912 til marts 1913 var elevtallet 68.
I april og maj 1913 var næsten alle skolebørn og mindre børn syge af kighoste. 5 ikke skolepligtige børn døde af sygdommen. 15. april blev herværende skole lukket på forordning af hr. landsråden. Først den 19. maj kunne undervisningen atter genoptages. Skolen havde da 63 elever.