Årø Skolekronik
Stedets historie.
Den lille ø Årø, under Øsby kirkesogn, ligger i Lillebælt øst for Haderslev. Historien fortæller, at en mand ved navn Horn anses for at være øens første beboer. Hans bolig og brønd (Horns Brønd) lå i ‘‘Nørre Bøges’’ nær ved havet. Dengang var øen tæt bevokset med skov især ege- og bøgetræer. Mange stednavne på øen fortæller os den dag i dag om tidligere skove, f.eks. Nørre Bøges (bøgeskov) ‘‘Sønder Bøges’’, ‘‘Egehoved’’ (egeskov), Bødskeager (bøgeskov) osv.
Moserne er også fyldt med kæmpe egestammer, rester af kæmpe egetræer. Træerne ligger alle i samme retning. Det fortælles, at hele skoven blev væltet under en orkanagtig storm. I helt gammel tid var øen beboet af stenalderfolk. Efter dem findes mange spor i form af gamle grave og stenredskaber, som findes overalt i jorden. Fra bronce- og jernalderen er der derimod ikke fundet spor.

II Skolens historie

Skolen er højst sandsynligt grundlagt i slutningen af det 18. århundrede. I en gammel, nu restaureret bygning i nærheden af den nuværende skole, virkede i slutningen af 18. årh. og i begyndelsen af 19. årh. en gammel lærer ved navn Peter ‘‘Pær’’ Skolemester - død i 1912. Dengang var lønnen så ringe, at den efterfølgende lærer Bych (1812-1834) i høsten måtte tage arbejde som landarbejder. Under lærer Bych, blev der opført en ny skole over for den gamle.
Her virkede nu i rækkefølge: Børnetallet var i begyndelsen ikke særlig stort - omkring 20, men det voksede lidt efter lidt til det nuværende antal (63). Den ene skolestue var meget lille (14 m²) og den anden på 20 m². Begge var meget ringe og mørke. Præsten i Øsby har altid være inspektionshavende.
Som skolevisitator virkede de herrer provst MüüÜller og landsråd v. Rosen fra Haderslev. Om inventar og ejendom (Schulvermögen) i gammel tid ved man intet.
Nu har skolen som ejendom:
 1. Tjenestebolig med tilbygninger.
 2. Have (792 m²)
 3. Gårdsplads (112,5 m²)
 4. Legeplads (ej skolens ejendom)
 5. Landbrugsjord (Schuldienstland) (1.84 ha heraf 800 ha eng)
 6. 6 landkort
  1. Slesvig-Holsten
  2. Tyskland
  3. Palæstina
  4. Europa
  5. Østlige halvkugle
  6. Vestlige halvkugle
 7. en globus
 8. en meterstok.
 9. en passer
 10. to borde. Et kateder.
 11. Die Bornsche Punktmaschine. 11 Tische
 12. Eine Lesemachine (Lautiermethode)
 13. Glüsing Schreibvorlagen
 14. Gymnastikredskaber (Reck, Barre, Klatre- u hest.
 15. Følgende Bøger:
  • Møller, Bibelhistorie
  • Man, fortællinger
  • Thom. A. Kempis, Christi Eferfølg.
  • Nøssel, Verdenhistorie
  • M. Hansen, Kirkehistorie
  • Berggreen, Choralmelodier
  • Rimestad, Geographie
  • W.A. Wexel, Forkl. over d.n. Test
  • Nissen, Bibelhistorie
  • Kateschismus
  • Eine Deutsche Bibel
  • Robert Wernecke, Weikelm u.
  • Lautern Bilder
  • Polack, Illustrirt Naturg. D.3.R.
  • Realienbuch
  • Dreyer & Schröder, Weltgesch.
  • Weigeldt u. Richter, Stylarbeiten
  • Strubing, Spachstoff
  • Dr. Nielsen, Worsinn un. Bau d.
  • kl. Lut. Katachism
  • Regeln u. Wörterverseichniss für d.d. Rechschrieb.
  • Dr. Schneider, Fibel
  • Kinderfreund
  • W. Birkedal, Synd og Naade
  • Förster, Hilfsbuch Geschichte
  • Riichter, Anleitung
  • Rapet, Volkswirtschaft
  • Leitfaden, f.d. Turnunterricht
  • Regulativ 1830
  • Møller, Schriftliche Fragezeigen
  • Muller, Die Schule der Lebens
  • Pontoppidan, Psalmebog
  • Prahl, Bibelhistorie
  • Katechismus
  • Kjernepsalmer
  • Moisen, Læsebog
  • Bibel
  • Löhmann, Rechenheften
  • Schütze, Katechesen
  • Dr. Martin Luther Bild
Skolen har ingen formue, men skylder heller ikke noget.
Følgende lærere har virket ved skolen
 1. Peder Pedersen - 1812
 2. Mathias P. Bych 1812 - 1837
 3. Hans Nissen Fallesen 1837 - 1848
 4. Niels Madsen Lebereck 1848 - 1850
 5. Chr. Jensen 1850 - 1856
 6. Peter Joh. Erichsen 1856 - 1859
 7. Mads Jensen 1859 - 1867
 8. Chr. Petersen Kruse 1867
 9. Chr. Carlsen 1867 - 1871
 10. Paul W. Jacobsen 1871 - 1879
 11. Julius Jørgensen Hansen 1879
III Stedets nuværende tilstand.
På Årø bor for øjeblikket 50 familier i 50 huse. Indbyggertallet er 267. Af beboerne på Årø er de 6 gårdejere og disse beskæftiger sig udelukkende ved landbrug. 20 indbyggere besidder jord og driver landbrug, men fiskeri må dog betragtes som hovederhverv. De øvrige 28 familier ernærer sig udelukkende ved fiskeri og skibsfart. Årø havde tidligere 20 mindre skibe. Nu er der kun tre tilbage. Årø er en del af Øsby kirkesogn og er en selvstændig kommune.
Claus Clausen (gårdejer) er Standesbeamter
Nis J. Nissen (gårdejer) er sognerådsformand.
Christian Martensen (gårdejer) og Niels M. Nielsen (husmand) er skoletilsynsførende.
IV Skolens almene tilstand
Skolen ligger i det sydøstlige hjørne af landsbyen med siderne mod nord og syd. Bygningen er 20 m lang og 8 1/2 meter bred og er er 3 m til tagryggen. Skolestuen har vinduer mod syd (3) og nord (3). Den er 5,9 m lang og 6,9 m bred og 2,9 m høj. Plads pr barn ved 63 børn er 0,65 m².
Den nuværende lærer Julius Jørgensen Hansen er født 14. februar 1853 i Årøsund, Øsby kirkesogn. Hans far er skipper. Efter konfirmationen kom han som præparend til Arnitslund (November 1868 - maj 1869) som kostgænger og privatist i Åstrup hos daværende degn Lauritsen (Maj 69 - december 69). Var præparend i Jels (december 69 - påske 70) og kom herfra til seminariet i Tønder (70-73). Så var han privatlærer i Marstrup (Haderslev) fra påske til 31. december 73. Derefter virkede han som andenlærer i Stepping (1. juni 73 - 1. maj 74). Selvsamme år (påske) bestod han anden del i Tønder. fra 1. maj 75 - 1. juni 79 virkede han som lærer ved den enklassede (senere to-klasset) skole i Gammel-Ladegård. Fra 1. juni 1879 til nu som lærer ved den enklassede skole på Årø.
Årø skoles indtægter:
 1. Indtægter fra skolens jord 180,- M
 2. For manglende land 54,- M
 3. 7 h rug 2 4/5 havre 111,- M
 4. 900 kg Hø, 450 Kg Halm 58,50 M
 5. Indtægter fra den gl. skolebygn. 11,25 M
 6. Overfartspenge 13,50 M
 7. Non dest 5,25 M
 8. For degnetjeneste 90,- M
 9. Kontant 476,50 M
 10. Ialt: 1000,- M

Læreren er stedfortræder for Standesbeamten og sognerådsformanden.
Elevtallet er i øjeblikket på 63. Gymnastik er tildelt 2 ugentlige timer. Gymnastikredskaber forefindes, der er endog en gymnastikplads. Håndarbejde forestås af den nuværende lærers hustru. Aflønnes med 39 M.
Af skolefester er der kun to:

Den 22. februar 82 modtog læreren nedenstående skrivelse:
Ifølge den kongelige regerings bestemmelse af 2. februar d.å. anmodes de herrer skoleinspektører sørge for at bringe den uskik, der finder sted, med at læreren modtager gaver fra eleverne på sin fødselsdag, hvorved denne dag bliver festligholdt, til ophør.
Desuden har man mange steder den skik, at børnene bliver siddende på den plads de får ved skoleårets begyndelse. Af pædagogiske grunde er denne fremgangsmåde ikke anbefalelsesværdig og jeg henstiller til, at man flytter børnene så de sidder efter deres evner.
Desuden er det ikke rimeligt, at konfirmanderne får de første pladser i klassen. Disse ærespladser kan kun opnås gennem flid og deraf følgende arbejde. Det er heller ikke ualmindeligt, at konfirmander på de dage, hvor de har været til konfirmationsforberedelse forsømmer eftermiddagsskolen. I landbyer med kirke er dette ganske unødvendigt.
Endelig gør jeg venligst opmærksom på, at det ikke hører sig til, at læreren går med træsko i skoletiden.
Stegelman
Kgl. Kredsskkoleinspektør
1881/82


Den 10. marts modtog skoleforstanderen og læreren nedenstående skrivelse.

(Denne skrivelse er undtagelsesvis affattet på dansk og gengives som skrevet. (SBP)

I henhold til paragraf 18 i Nomativ Bestemmelser af den Kongelige Regjering for Bygning og Indretning af Skolebygninger af 1. Mai 1871 udtrykt i Haderslev Raadsblad de.A 8. Stykke Sub No 49 foreskrives resp. indskærpes Følgende:
Ovenstaaende skal af Skoleinspektøren meddeles dhr. Lærere og Skoleforstandere til Besørgelse henholdsvis Overholdelse hvilket herved sker.
Jeg beder dhr. Lærere paategne dette Cirkulaire selv og lade mindst een Skoleforstander paategne det med; endvidere at forsyne mig senest til 1. Apr. med en skriftlig Meddelelse om at alle disse Ting forefindes forskriftmæssigt, hvilken Meddelelse underskrives af vedkommende Lærer og mindst een Skoleforstander.
Øsby Præstegaard d. 9. Marts 1882
Jessen P.l.p.t. Skoleinsp.I 1883 kommer der en ny lærer til ved Årø skole - Christian Gyemos Schmidt - Stilen ændres og han nøjes med at notere, hvornår der har været afholdt revision og i hvilke fag. Enkelte cirkulærer har dog stadig været indført, men gengives kun i det omfang, de har speciel interesse for Årø Skole.


Den 27. marts 1884 blev der afholdt prøve:
Den 23. juni afholdt hr. skoleråd Kaftan revision i
Den 9. september 1884 afholdt hr kredsskoleinspektøren revision i Afd. A: Afd. B: Afd. C:
Den 16. juli 1885 afholdt provsten i Haderslev visitation i
Den 10. september afholdt hr. kredsskoleinspektøren revision i
Afd. A: Afd. B: Afd. C:
Den 18. April blev der afholdt prøve i:
Afd. A: Afd. B:
Den 8. juli afholdt kredsskoleinspektøren revision i:
Afd. A: Afd. C:
Den 16. juli - 19. september var skolen lukket på grund af difteritis.
Den 14. juli 1886 døde Fester P. Martensen, søn af gårdejer Christian Martensen af sygdommen.
Fra den 5. januar til 25. januar 1887 var skolen atter lukket på grund af difteritis. Den 24. februar 1886 døde Hans Nielsen, søn af skipper Peter Nielsen, af sygdommen.
Den 29. april 1887 blev der afholdt prøve i:
Afd. A: Afd. B: Afd. C:
Den 1. november 1887 tiltrådte Jørgen Andreas Bahnsen som lærer ved herværende skole.
Kort derefer udnævntes til 2. skoletilsynsførende husmand Balzer Jepsen. Bolsmand Mathias Nissen var allerede året før blevet udnævnt til 1. skoletilsynsførende.
Fra 1. juli 87 - 1. november var stillingen som lærer ubesat, da den første ansøger trak sig tilbage.
I marts 1888 blev der anskaffet følgende til fysikundervisning.
Den 27. april 1888 afholdt kredsskoleinspektøren revison og dispensation i De der ønskede dispensation (fritagelse) blev prøvet i katekismus og regning. Kun halvdelen af de anmeldte børn (7) var mødt frem. For at undgå det meget store antal fritagelser blev det foreslået af kredsskoleinspektøren, at de fritagne om sommeren skulle følge undervisningen fra 7-12 og så holde fri resten af dagen.
Læreren talte med eleverne over emnet Kristus.

1888
Fra den 11. oktober i år blev herværende skole begavet med 400 M fra staten til oplysning af Schulletzen. Personalebidraget bortfaldt hermed.
1889
Den 7. februar afholdtes præstevalg i Øsby. Pastor Tiedje fra Oxenwall blev valgt med 131 stemmer. De to andre herrer - pastor Prahl, Møgeltønder og Jess, Norderlügum - fik hver 21 stemmer.
26. april afholdt hr. kredsskoleinspektør Stegelmann fra Haderslev revision og dispensation.
Der blev overhørt i følgende: Afd. I Afd. II
Den 3. maj fik skolen en fane af ministeriet. Denne blev overleveret til læreren til opbevaring og afbenyttelse. På forordning af landsrådet skal der flages på følgende dage.

Den 29. august afholdt hr. kredsskoleinspektør Stegelmann fra Haderslev inspektion.
Der blev afholdt prøve i:
Afd. 1. Afd. 2. Afd. 3. Afd. 4 Årø den 23. august 1889 Bahnsen, lærer.
Den 27. februar 1890 afholdtes skoleprøve med dispensation. Der blev prøvet i:
Afd. A Afd. B